1 Mambo ya Nyakati - Sura ya 3

1 Mambo ya Nyakati - Sura ya 3

1Basi hawa ndio wana wa Daudi, aliozaliwa huko Hebroni; Amnoni, mzaliwa wa kwanza, mwana wa Ahinoamu, Myezreeli; wa pili, Danieli, wa Abigaili, Mkarmeli;

2wa tatu, Absalomu, mwana wa Maaka, binti Talmai, mfalme wa Geshuri; wa nne, Adoniya, mwana wa Hagithi;

3wa tano, Shefatia, wa Abitali; wa sita, Ithreamu, kwa Egla, mkewe.

4Sita alizaliwa huko Hebroni; na huko akamiliki miaka saba na miezi sita; na huko Yerusalemu akamiliki miaka thelathini na mitatu.

5Na hawa alizaliwa huko Yerusalemu; Shamua, na Shobabu, na Nathani, na Sulemani, wanne, wana wa Bathsheba, binti Eliamu;

6na Ibhari, na Elishua, na Elipeleti;

7na Noga, na Nefegi, na Yafia;

8na Elishama, na Eliada, na Elifeleti, watu kenda.

9Hao wote walikuwa wana wa Daudi, mbali na wana wa masuria; na Tamari alikuwa umbu lao.

10Na mwanawe Sulemani alikuwa Rehoboamu; na mwanawe huyo alikuwa Abiya; na mwanawe huyo ni Asa; na mwanawe huyo ni Yehoshafati;

11na mwanawe huyo ni Yehoramu; na mwanawe huyo ni Ahazia; na mwanawe huyo ni Yoashi;

12na mwanawe huyo ni Amazia; na mwanawe huyo ni Uzia; na mwanawe huyo ni Yothamu;

13na mwanawe huyo ni Ahazi; na mwanawe huyo ni Hezekia; na mwanawe huyo ni Manase;

14na mwanawe huyo ni Amoni; na mwanawe huyo ni Yosia.

15Na wana wa Yosia walikuwa hawa; Yohana mzaliwa wa kwanza, wa pili Yehoyakimu, wa tatu Sedekia, wa nne Shalumu.

16Na wana wa Yehoyakimu ni hawa; mwanawe Yekonia, na mwanawe Sedekia.

17Na wana wa Yekonia, huyo aliyechukuliwa mateka; mwanawe Shealtieli,

18na Malkiramu, na Pedaya, na Shenazari, na Yekamia, na Hoshama, na Nedabia.

19Na wana wa Pedaya; Zerubabeli, na Shimei; na wana wa Zerubabeli; Meshulamu na Hanania; na Shelomithi alikuwa umbu lao;

20na Hashuba, na Oheli, na Berekia, na Hasadia, na Yushab-Hesedi, watu watano.

21Na wana wa Hanania; Pelatia na Yeshaya; na wana wa Refaya, na wana wa Arnani, na wana wa Obadia, na wana wa Shekania.

22Na wana wa Shekania ni hawa; Shemaya, na wana wa Shemaya; Hatushi, na Igali, na Baria, na Nearia, na Shafati, watu sita.

23Na wana wa Nearia; Elioenai, na Hezekia, na Azrikamu, watu watatu.

24Na wana wa Elioenai; Hodavia, na Eliashibu, na Pelaya, na Akubu, na Yohana, na Delaya, na Anani, watu saba.