Mithali - Sura ya 20

Mithali - Sura ya 20

1Mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi; Na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima.

2Utisho wa mfalme ni kama ngurumo ya simba; Amkasirishaye huitendea dhambi nafsi yake.

3Mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake; Bali kila mpumbavu ataka kugombana.

4Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi; Hivyo wakati wa mavuno ataomba, hana kitu.

5Mashauri ya moyoni ni kama kilindi; Lakini mtu mwenye ufahamu atayateka.

6Wanadamu hutangaza kila mtu hisani yake mwenyewe; Bali mtu aliye mwaminifu, ni nani awezaye kumpata?

7Mwenye haki aendaye katika unyofu wake, Watoto wake wabarikiwa baada yake.

8Mfalme aketiye katika kiti cha hukumu, Huyapepeta mabaya yote kwa macho yake.

9Nani awezaye kusema, Nimesafisha moyo wangu; Nimetakasika dhambi yangu?

10Vipimo mbalimbali, na pishi mbalimbali, Vyote viwili ni chukizo kwa Bwana.

11Hata mtoto hujijulisha kwa matendo yake; Kwamba kazi yake ni safi, kwamba ni adili.

12Sikio lisikialo, na jicho lionalo, Bwana ndiye aliyeyafanya yote mawili.

13Usipende usingizi usije ukawa maskini; Fumbua macho yako nawe utashiba chakula.

14Haifai kitu, haifai kitu, asema mnunuzi; Lakini akiisha kwenda zake hujisifu.

15Dhahabu iko, na marijani tele; Lakini midomo ya maarifa ni kito cha thamani.

16Twaa nguo yake amdhaminiye mgeni; Mtoze rehani aliye mdhamini wa wageni.

17Chakula cha uongo ni kitamu kwa mtu; Lakini halafu kinywa chake kitajaa changarawe.

18Kila kusudi huthibitika kwa kushauriana; Na kwa shauri la akili fanya vita.

19Mwenye kitango akisingizia hufunua siri; Basi, usishirikiane naye afunuaye midomo yake sana.

20Amlaaniye babaye au mamaye, Taa yake itazimika katika giza kuu.

21Urithi uliopatikana mwanzo kwa haraka, Mwisho wake, lakini, hautabarikiwa.

22Usiseme, Mimi nitalipa mabaya; Mngojee Bwana, naye atakuokoa.

23Vipimo mbalimbali ni chukizo kwa Bwana; Tena mizani ya hila si njema.

24Mwenendo wa mtu watoka kwa Bwana; Basi, awezaje mtu kuelewa na njia yake?

25Ni mtego, mtu aseme kwa haraka, Kitu hiki ni wakfu; Na baada ya kuweka nadhiri kuuliza-uliza habari.

26Mfalme mwenye hekima huwapepeta wasio haki; Naye hulipitisha gurudumo la kupuria juu yao.

27Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana; Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake.

28Fadhili na uaminifu humhifadhi mfalme, Na kiti chake cha enzi huthibitishwa kwa fadhili.

29Fahari ya vijana ni nguvu zao, Na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi.

30Machubuko ya fimbo husafisha uovu, Na mapigo hufikilia ndani ya mtima.