1 Księgę Kronik - rozdział 11

1 Księgę Kronik - rozdział 11

1Zebrał się tedy wszystek Izrael do Dawida do Hebronu, mówiąc: Otośmy kość twoja i ciało twoje!

2Jako i przedtem, gdy jeszcze był Saul królem, też wywodził i wwodził Izraela. Tak Pan, Bóg twój, rzekł tobie: Ty będziesz pasł lud mój Izraelski, a ty będziesz wodzem nad ludem moim Izraelskim.

3A tak przyszli wszyscy starsi Izraelscy do króla do Hebronu, i uczynił Dawid z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, i pomazali Dawida za króla nad Izraelem według słowa Paóskiego, które powiedział przez Samuela.

4Jechał tedy Dawid ze wszystkim Izraelem do Jeruzalemu, które jest Jebus, gdzie byli Jebuzejczycy obywatelami ziemi.

5I rzekli obywatele Jebuzejscy do Dawida: Nie wnijdziesz sam. Ale Dawid wziął zamek Syoóski, który jest miastem Dawidowem.

6Bo był rzekł Dawid: Ktobykolwiek poraził Jebuzejczzyka najpierwej, ten będzie skiążęciem i hetmanem. Przetoż wstąpił najpierw Joab, syn Sarwii, i został hetmanem.

7I mieszkał Dawid na onym zamku; dla tego nazwano go miastem Dawidowem.

8I zbudował miasto w około, od Mello aż w okrąg; a Joab pobudował ostatek miasta.

9A tak Dawid im dalej, tem więcej rozmnażał się, i rosł; albowiem Pan zastępów był z nim.

10A cić są najorzedniejsi rycerze, których miał Dawid, którzy się mężnie starali z nim o królestwo jego ze wszystkim Izraelem, aby go królem uczynili według słowa Paóskiego nad Izraelem.

11A tenci jest poczet rycerzy, których miał Dawid: Jasobam, syn Chachmonowy, przedniejszy między trzydziestoma; ten podniósłszy oszczep swój na trzystu, jednym razem ich zabił.

12A po nim Elezar, syn Dodonowy, Achochytczyk; ten był jednym między trzema mocarzami.

13Ten był z Dawidem w Pasdamim, gdzie się zebrali byli Filistynowie ku bitwie; a była ona część pola pełna jęczmienia, a lud był uciekł przed Filistynami.

14I stanęli w pośród onego pola, i obronili go, a porazili Filistynów: i wybawił Pan lud wybawieniem wielkiem.

15Ci także trzej ze trzydziestu przedniejszych wstąpili na skałę do Dawida do jaskini Odollam, gdyż wojsko Filistyóskie leżało obozem w dolinie Rafaim;

16Albowiem Dawid natenczas mieszkał na zamku, a stanowisko Filistyóskie było natenczas w Betlehem.

17Pragnęł tedy Dawid: Oby mi się kto dał napić wody z studni Betlehemskiej, która jest u bramy!

18Przetoż przebiwszy się ci trzej przez wojsko Filistyóskie, naczerpali wody z studni Betlehemskiej, która jest u bramy, a wziąwszy przynieśli do Dawida. Lecz jej nie chciał Dawid pić, ale ją wylał na ofiarę Panu.

19I rzekł: Nie daj mi tego, Boże mój, abym to uczynić miał! Izali krew tych mężów pić będą, którzy odważyli żywot swój? albowiem z odwagą żywota swego przynieśli ją; i nie chciał jej pić. Toć uczynili trzej oni mocarze.

20A Abisaj, brat Joabowy, był przedniejszy z onych trzech; tenże podniósł włócznię swą na trzysta ludu, które pobił, i otrzymał sławę między onymi trzema.

21Z tych trzech nad innych dwóch był sławniejszy, a był ich książęciem; jednak onych trzech pierwszych nie doszedł.

22Banajas też, syn Jojady, syn męża dużego, wielkich spraw, z Kabseela, ten zabił dwóch mocarzów Moabskich; ten też zszedłszy zabił lwa w pośród jamy, gdy był śnieg.

23Ten też zabił męża Egipczanina, męża, którego wzrost był na pięć łokci. A chociaż Egipczanin miał w ręku oszczep jako nawój tkacki, wszkże przyszedł do niego z kijem, i wydarł oszczep z ręki Egipczanina, i zabił go oszczepem jego.

24To uczynił Banajas, syn Jojady, który także sławnym został między onymi trzema mocarzami.

25A choć był między onymi trzydziestoma sławnym, wszakże nie doszedł onych trzech. I postanowił go Dawid nad drabantami swymi.

26A w wojsku co mocniejsi byli: Asael, brat Joabowy, Elkanan, syn Dodonowy z Betlehem;

27Sammot Harodczyk, Heles Felonitczyk;

28Hyra, syn Ikkiesowy, Tekuitczyk, Abiezer Anatotczyk;

29Sybbechaj Husatczyk, Ilaj Ahohytczyk;

30Maharaj Netofatczyk, Heled, syn Baamy, Netofatczyk;

31Itaj, syna Rybajego, z Gabaat synów Benjaminowych, Banajas Faratoóczyk;

32Hutaj od potoku Gaas; Abiel Arbatczyk;

33Asmawet Bacharomczyk; Elijachba Salaboóczyk.

34Synowie Asema Gisoóczyka: Jonatan, syn Sagii, Hororczyk;

35Ahijam, syn Zacharowy, Ararytczyk, Elifal, syn Urowy;

36Hefer Mecheratczyk, Achijas Felonitczyk;

37Hesro Karmelczyk, Naaraj, syn Ezbajowy;

38Joel, brat Natanowy, Michbar, syn Gierego.

39Selek Ammonitczyk, Nacharaj Berotczyk, który nosił broó Koaba, syna Sarwii;

40Hyra Itrejczyk, Gareb Itrejczyk;

41Uryjasz Hetejczyk, Zabad, syn Achalajego.

42Adyna, syn Sysy, Rubenitczyk, książę Rubenitów, a z nim trzydzieści mężów.

43Hanan, syn Maachy, i Jozafat Mitnitczyk.

44Uzyjasz Asteratczyk, Sama i Jehijel, synowie Hotamy Aroerytczyka.

45Jedinael, syn Symry, i Jocha, brat jego, Tysytczyk.

46Eliel Machawimczyk, i Jerybaj, i Josawijasz, synowie Elnaamowi, i Itma Moabczyk.

47Eliel, i Obed, i Jaasyjel z Mezobaj.