1 Księgę Kronik - rozdział 14

1 Księgę Kronik - rozdział 14

1Potem posłał Hiram, król Tyrski, posłów do Dawida, i drzewa cedrowe, i murarzy i cieśli, aby mu zbudowali dom.

2I poznał Dawid, iż go utwierdził Pam królem nad Izraelem, a iż wywyższył królestwo jego dla ludu swego Izraelskiego.

3(I pojął Dawid więcej żon w Jeruzalemie, a spłodził Dawid więcej synów i córek.

4A teć są imiona tych, którzy mu się urodzili w Jeruzalemie: Samna, i Sobab, Natan, i Salomon,

5I Ibchar, i Elisua, i Elfalet,

6I Noga, i Nefeg, i Jafija,

7I Elisama, i Beelijada, i Elifelet.)

8Wtem usłyszawszy Filistynowie, że był pomazany Dawid za króla nad wszystkim Izraelem, wyciągnęli wszyscy Filistynowie, aby szukali Dawida. Co gdy usłyszał Dawid, wyszedł przeciwko nim.

9Bo Filistynowie przyciągnąwszy rozpostarli się w dolinie Rafaim.

10I radził się Dawid Boga, mówiąc: Mamli iść przeciw Filistynom? a podaszli ich w ręce moje? I odpowiedział mu Pan: Idź a podam ich w ręce twoje.

11A gdy oni przyciągnęli do Baal Perazym, poraził ich tam Dawid, i rzekł Dawid: Rozerwał Bóg nieprzyjacioły moje przez rękę moję, jako się rozrywają wody; a przetoż nazwano imię miejsca onego Baal Perazym.

12I zostawili tam bogi swoje; a Dawid rozkazał, aby je spalono ogniem.

13Lecz zebrawszy się znowu Filistynowie rozpostarli się w dolinie.

14Przetoż radził się znowu Dawid Boga. I rzekł mu Bóg: Nie ciągnij za nimi, ale się odwróć od nich, abyś na nich natarł przeciwko morwom.

15A gdy usłyszysz szum idącego po wierzchach morwowych, tedy wynijdziesz do bitwy; bo wyszedł Bóg przed tobą, aby poraził wojska Filistyóskie.

16I uczynił Dawid, jako mu był rozkazał Bóg; i porazili wojska Filistyóskie od Gabaon aż do Gazer.

17A tak rozsławiło się imię Dawidowe po wszystkich ziemiach: i sprawił to Pan, że był straszny wszystkim narodom.