1 Księgę Kronik - rozdział 23

1 Księgę Kronik - rozdział 23

1A tak Dawid będąc stary i pełen dni, postanowił królem Salomona, syna swego nad Izraelem.

2I zgromadził wszystkich książąt Izraelskich, i kapłanów, i Lewitów;

3A policzono Lewitów od trzydziestu lat i wyżej; i był poczet ich według głów ich osób trzydzieści i ośm tysięcy.

4Z których postanowiono na posługę domu Paóskiego dwadzieścia i cztery tysiące, a przełożonych i sędziów sześć tysięcy.

5Nadto cztery tysiące odźwiernych, i cztery tysiące chwalących Pana na instrumentach, których nasprawiał Dawid ku chwaleniu Boga.

6I rozdzielił ich Dawid na pewne hufy według synów Lewiego, to jest, Giersona, Kaata, i Merarego.

7Z Giersona byli Laadam, i Semej.

8Synowie Laadanowi: przedniejszy Jachijel, i Zetam, i Joel, ci trzej.

9Synowie Semejowi: Salomit, i Hazyjel, i Haran, ci trzej. Cić byli przedniejsi domów ojcowskich z Laadana.

10A synowie Semejowi: Jachat, Zyna, i Jehus, i Baryjasz; cić synowie Semejowi czterej.

11A Jachat był pierwszym, a Zyza wtóry; ale Jehus i Baryjasz nie mieli wiele synów; przetoż byli w domu ojcowskim policzeni za jednę familiję.

12Synowie Kaatowi: Amram, Izaar, Hebron, i Husyjel, czterej.

13Synowie Amramowi: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron był odłączony, aby służył w świątnicy najświętszej, sam i synowie jego aż na wieki, i aby kadzili przed Panem, a służyli mu, i błogosławili w imieniu jego aż na wieki.

14Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, policzeni są w pokoleniu Lewiego.

15Synowie Mojżeszowi: Gierson i Eliezer.

16Synowie Giersonowi: Sebujel pierwszy.

17A synowie Eliezerowi byli Rechabijasz pierwszy. I nie miał Eliezer synów innych; ale synowie Rechabijaszowi rozmnożyli się bardzo.

18Synowie Izaarowi: Salomit pierwszy.

19Synowie Hebronowi: Jeryjasz pierwszy, Amaryjasz wtóry, Jehazyjel trzeci, a Jekmaan czwarty.

20Synowie Husyjelowi: Micha pierwszy, a Jesyjasz wtóry.

21Synowie Merarego: Mahelin i Musy; a synowie Mahelego: Eleazar i Cys.

22I umarł Eleazar, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Cysowi, bracia ich.

23Synowie Musy: Maheli, i Eder, i Jerymot, trzej.

24Cić są synowie Lewiego według domów ojców swych, przedniejsi domów ojcowskich, którzy policzeni byli według pocztu imion i osób swych z osobna, którzy odprawowali prace usługiwania w domu Paóskim od dwudziestu lat i wyżej.

25Albowiem rzekł Dawid: Dał odpocznienie Pan, Bóg Izraelski, ludowi swemu, i będzie mieszkał w Jeruzalemie aż na wieki.

26Do tego i Lewitowie nie będą więcej nosić przybytku i wszystkiego naczynia jego ku posługiwaniu jego;

27Ale według postanowienia Dawidowego ostatniego, byli policzeni synowie Lewiego od dwudziestu lat i wyżej;

28Aby zostawali pod ręką synów Aaronowych ku usłudze domu Paóskiego w przysionkach i w gmachach, i ku oczyszczaniu wszelkich rzeczy poświęconych, i ku pracy około usługi domu Bożego;

29I około chleba pokładnego, i około mąki na ofiarę, i około placków niekwaszonych, i około panewek, i około rzeczy smażonych, i około wszelkiej miary i odmierzania;

30A iżby stali na każdy poranek ku wysławianiu, i ku chwaleniu Pana, także i w wieczór;

31Nadto, przy każdem ofiarowaniu całopalenia Panu w sabaty, na nowiu miesiąca, i w uroczyste święta, według liczby i porządku ich ustawicznie przed Panem;

32A tak aby pilnowali straży namiotu zgromadzenia, i straży świątnicy, i straży synów Aaronowych, braci swych, w usłudze domu Paóskiego.