1 Księgę Kronik - rozdział 24

1 Księgę Kronik - rozdział 24

1A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;

2Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłaóski Eleazar i Itamar.

3I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich.

4I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm.

5A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.

6A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.

7I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;

8Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;

9Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty;

10Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;

11Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty;

12Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;

13Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;

14Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty;

15Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty;

16Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty;

17Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;

18Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.

19Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Paóskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski.

20A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz.

21Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz.

22Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.

23A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.

24Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.

25Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.

26Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.

27Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.

28Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów.

29Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.

30A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich.

31I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.