1 Księgę Kronik - rozdział 3

1 Księgę Kronik - rozdział 3

1Cić są synowie Dawidowi, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;

2Trzeci Absalom, syn Maachy, córki Tolmaja, króla Giessur; czwarty Adonijasz, syn Haggity;

3Piąty Sefatyjasz z Abitaili; szósty Jetraam z Egli, żony jego.

4Tych sześć urodziło mu się w Hebronie, kędy królował przez siedm lat, i przez sześć miesięcy; a trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalemie.

5A ci urodzili mu się w Jeruzalemie; Samna, i Sobab, i Natan, i Salomon, cztery synowie z Betsui, córki Ammielowej;

6I Ibchar, i Elisama, i Elifet;

7I Noge, i Nefeg, i Jafija;

8I Elizama, i Elijada, i Elifelet, dziewięć synów.

9A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.

10Syn Salomonowy Roboam; Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat syn jego.

11Joram syn jego, Ochozyjasz syn jego, Joaz syn jego;

12Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn jego, Joatam syn jego;

13Achaz syn jego, Ezechyjasz syn jego, Manases syn jego;

14Amon syn jego, Jozyjasz syn jego;

15A synowie Jozyjaszowi: Pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedekijasz, czwarty Sellum.

16A synowie Joakimowi: Jechonijasz syn jego, Sedekijasz syn jego.

17A synowie Jechonijasza więźnia: Salatyjel syn jego.

18A salatyjelowi: Malchiram, i Fadajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama, i Nadabija.

19A synowie Fadajaszowi: Zorobabel, i Semej; a syn Zorobabelowy Mesollam, i Hananijasz, i Selomit, siostra ich.

20A Mesollamowi: Hasuba, i Ohol, i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabchesed, pięć synów.

21A syn Hananijaszowy: Faltyjasz, i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, synowie Sechenijaszowi.

22A synowie Sechenijaszowi: Semejasz; a synowie Semejaszowi: Chattus, i Igal, i Baryja, i Naaryjasz, i Safat; sześć synów.

23A synowie Naaryjaszowi: Elijenaj, i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.

24A synowie Elijenajego: Hodawijasz i Elijasub, i Felejasz, i Akkub, i Jochanan, i Dalajasz, i Anani, siedm synów.