1 Księgę Kronik - rozdział 6

1 Księgę Kronik - rozdział 6

1Synowie Lewi: Gierson, Kaat, i Merary.

2A teć są imiona synów Giersonowych, Lobni i Semei.

3A synowie Kaatowi: Amram i Izaar, i Hebron, i Husyjel.

4Synowie Merarego: Macheli, i Muzy. A teć są domy Lewitów według ojców ich.

5Giersonowi: Lobni syn jego, Jachat syn jego, Zamma syn jego;

6Joach syn jego, Iddo syn jego, Zara syn jego, Jetraj syn jego.

7Synowie Kaatowi: Aminadab syn jego, Kore syn jego, Aser syn jego.

8Elkana syn jego, i Abiazaf syn jego, i Assyr syn jego;

9Tachat syn jego, Uryjel syn jego, Ozyjasz syn jego, i Saul syn jego.

10A synowie Elkamowi: Amasaj i Achymot.

11Elkana. Synowie Elkanowi, Sofaj syn jego, i Nahat syn jego;

12Elijab syn jego, Jerobam syn jego, Elkana syn jego.

13A synowie Samuelowi: Pierworodny Wassni i Abijas.

14Synowie Merarego: Mahali; Lobni syn jego, Symej syn jego, Uza syn jego;

15Symha syn jego, Haggijasz syn jego, Asajasz syn jego.

16Ci są, których postanowił do śpiewania w domu Paóskim, gdy tam postawiono skrzynię.

17I służyli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, śpiewając, aż zbudował Salomon dom Paóski w Jeruzalemie, i stali według porządku swego na służbie swojej.

18A cić są, którzy stali i synowie ich z synów Kaatowych: Heman śpiewak syn Joela, syna Samuelowego,

19Syna Elkanowego, syna Jerohamowego, syna Elijelowego, syna Tohu,

20Syna Sufowego, syna Elkanowego, syna Machatowego, syna Amasajowego,

21Syna Elkanowego, syna Joelowego, syna Azaryjaszowego, syna Sofonijaszowego,

22Syna Tachatowego, syna Assyrowego, syna Abijasowego,

23Syna Korego, syna Isarowego, syna Kaatowego, syna Lewiego, syna Izraelowego.

24A brat jego Asaf, który stawał po prawicy jego. Asaf, syn Barachyjaszowy, syna Samaowego,

25Syna Michaelowego, syna Basejaszowego, syna Malchyjaszowego,

26Syna Etny, syna Zerachowego, syna Adajowego,

27Syna Etanowgo, syna Symmowego,

28Syna Semejowego, syna Jachatowego, syna Giersonowego, syna Lewiego.

29A synowie Merarego i bracia ich stawali po lewej stronie: Etan, syn Kuzego, syna Abdego, syna Malluchowego,

30Syna Hasabijaszowego, syna Amazyjaszowego, syna Helkijaszowego.

31Syna Amsego, syna Banego, syna Semmerowego,

32Syna Moholi, syna Musego, syna Merarego, syna Lewiego.

33A bracia ich Lewitowie postawieni są ku wszelakiej posłudze przybytku domu Bożego.

34Ale Aaron i synowie jego palili na ołtarzu całopalenia, i na ołtarzu kadzenia przy każdej posłudze świątyni świętych, i ku oczyszczaniu Izraela podług wszystkiego, jako był przykazał Mojżesz, sługa Boży.

35A ci są synowie Aaronowi: Eleazar syn jego, Finees syn jego,

36Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,

37Merajot syn jego, Amaryjasz syn jego, Achytob syn jego,

38Sadok syn jego, Achymaas syn jego.

39A te są mieszkania ich, według pałaców ich w granicy ich, to jest, synów Aaronowych według rodzaju Kaatytów: bo to był ich los.

40Przetoż dali im Hebron w ziemi Judzkiej, i przedmieścia jego około niego;

41Ale pole miejskie i wsi ich dali Kalebowi, synowie Jefunowemu.

42Synom zaś Aaronowym dali z miast Judzkich miasta ucieczki Hebron, i Lobne i przedmieścia jego, i Jeter, i Estemoa, i z przedmieściami jego;

43I Holon i przedmieścia jego, i Dabir i przedmieścia jego;

44I Asan i przedmieścia jego, i Betsemes i przedmieścia jego.

45A z pokolenia Benjaminowego: Gabae i przedmieścia jego, i Almat i przedmieścia jego, i Anatot i przedmieścia jego. Wszystkich miast ich trzynaście miast według domów ich.

46A synom Kaatowym, pozostałym z rodzaju tegoż pokolenia, dostało się w połowie pokolenia Manasesowego losem miast dziesięć.

47A synom Giersonowym według domów ich dostało się w pokoleniu Isascharowem, i w pokoleniu Aserowem, i w pokoleniu Neftalimowem, i w pokoleniu Manasesowem w Bazan miast trzynaście.

48Synom Merarego według domów ich dostało się w pokoleniu Rubenowem, i w pokoleniu Gadowem, i w pokoleniu Zabulonowem losem miast dwanaście.

49Dali też synowie Izraelscy Lewitom miasta i przedmieścia ich;

50A dali je losem w pokoleniu synów Judowych, i w pokoleniu synów Symeonowych, i w pokoleniu synów Benjaminowych, miasta te, które nazwali imiony swemi.

51A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a były miasta i granice ich w pokoleniu Efraim.)

52Tym dali z miast ucieczki Sychem i przedmieścia jego na górze Efraim, i Gazer i przedmieścia jego.

53I Jekmaan i przedmieścia jego, i Betoron i przedmieścia jego;

54I Ajalon i przedmieścia jego, i Gatrymon i przedmieścia jego.

55A w połowie pokolenia Manasesowego: Aner i przedmieścia jego, Balam i przedmieścia jego. To dali rodzajowi pozostałemu synów Kaatowych.

56Synom też Giersonowym z rodu połowy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i przedmieścia jego, i Astarot i przedmieścia jego;

57A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego.

58I Ramot i przedmieścia jego, i Anam i przedmieścia jego.

59A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,

60I Hukok i przedmiescia jego, i Rohob i przedmieścia jego.

61A w pokoleniu Neftalimowem: Kades w Galilei, i przedmieścia jego, i Hammon i przedmieścia jego, i Kiryjataim i przedmieścia jego.

62Synom Merarego, pozostałym z pokolenia Zabulon, dane są Remmon i przedmieścia jego: Tabor i przedmieścia jego.

63A za Jordanem u Jerycha na wschód słoóca od Jordanu, dane są w pokoleniu Rubenowem: Besor na puszczy, i przedmieścia jego, i Jahasa i przedmieścia jego.

64I Kiedemot i przedmieścia jego, i Mefaat i przedmieścia jego.

65A w pokoleniu Gadowem Ramot w Galaad i przedmieścia jego; i Mahanaim i przedmieścia jego.

66Hesebon i przedmieścia jego, i Jazer i przedmieścia jego.