1 Księgę Kronik - rozdział 8

1 Księgę Kronik - rozdział 8

1A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.

2Nocha czwartego, a Rafajasza piątego.

3A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.

4I Abisua i Noaman i Achoach.

5I Giera i Sufam i Churam.

6A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat;

7To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima.

8A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi.

9Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama.

10I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich.

11A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala.

12A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego.

13A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get.

14A Achyjo, Sesak i Jerymot,

15I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,

16I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.

17A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,

18I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.

19A Jakim, i Zychry, i Zabdy,

20I Elienaj, i Selataj, i Eliel,

21I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.

22A Isfan, i Eber, i Eliel,

23I Abdon, i Zychry, i Chanan,

24I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,

25I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.

26I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,

27I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.

28Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie.

29A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaoóczyków, a imię żony jego było Maacha.

30A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.

31I Giedor, i Achyjo, i Zechar.

32Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.

33A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.

34A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa.

35A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.

36A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;

37A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.

38Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.

39A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci.

40A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.