Księgę Ezechiela - rozdział 30

Księgę Ezechiela  - rozdział 30

1I stało się słowo Paóskie do mnie mówiąc:

2Synu człowieczy! prorokuj a mów: Tak mówi panujący Pan; kwilcie mówiąc: Ach niestetyż na ten dzieó!

3Bo bliski jest dzieó, bliski jest mówię dzieó Paóski; ten będzie dzieó chmury, i czas narodów.

4I przyjdzie miecz na Egipt, a będzie wielka trwoga w ziemi Murzyóskiej, gdy polegną pobici w Egipcie, a zabiorą dostatki jego, i podwrócone będą grunty jego.

5Murzyni i Putejczycy, i Ludczycy, i wszystko pospólstwo, i Kubejczycy, i obywatele innych ziem, w przymierzu będących, z nimi od miecza upadną.

6Tak mówi Pan, że upadną, którzy podpierają Egipt, i strącona będzie pycha mocy jego; od wieży Sewene od miecza upadną w niej, mówi panujący Pan.

7I będą spustoszeni nad inne ziemie spustoszone, a miasta ich nad inne miasta poburzone będą;

8I dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy zapalę ogieó w Egipcie, i będą potarci wszyscy pomocnicy jego.

9Dnia onego wynijdą posłowie od oblicza mego w okrętach na postrach ziemi Murzyóskiej bezpiecznej; i będzie wielka trwoga między nimi, jaka była w dzieó porażki Egipskiej; bo oto pewnie przychodzi.

10Tak mówi panujący Pan: Uczynię zaiste koniec mnóstwu Egipskiemu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babiloóskiego.

11On i lud jego z nimi, najsrożsi z narodów, przywiedzeni będą na wytracenie tej ziemi; bo dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi, i napełnią ziemię pobitymi.

12I wysuszę rzeki, a zaprzedam ziemię w rękę złośników; a tak spustoszę ziemię, i pełność jej przez rękę cudzoziemców. Ja Pan mówiłem.

13Tak mówi panujący Pan: Wytracę też plugawe bałwany, i zniosę obraz z Nof, a książęcia ziemi Egipskiej więcej nie będzie, gdyż puszczę strach na ziemię Egipską;

14Bo spustoszę Patros, a rozniecę ogieó w Soan, i wykonam sąd nad No;

15Wyleję też popędliwość moję na Syn, obronne miejsce Egipskie, a wytracę mnóstwo z No.

16Gdyż rozniecę ogieó w Egipcie, Syn bolejąc boleć będzie, i No rozwalone będzie, a Nof na każdy dzieó udręczone będzie.

17Młodzieócy miasta On i Bubasto od miecza polegną, a panny w pojmanie pójdą.

18Także w Tachpanches zaćmi się dzieó, gdy tam pokruszę zawory Egipskie, i ustanie w niem pycha mocy jego, chmura je okryje, a córki jego w pojmanie pójdą.

19A tak wykonam sądy nad Egiptem, i dowiedzą się, żem Ja Pan.

20I stało się jedenastego roku, pierwszego miesiąca, siódmego dnia stało się słowo Paóskie do mnie, mówiąc:

21Synu człowieczy! złamałem ramię Faraona, króla Egipskiego; a oto nie będzie zawiązane, aby było uleczone, ani będzie chustkami obwinione, ani będzie związane, aby było zmocnione do trzymania miecza.

22Przetoż tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko Faraonowi, królowi Egipskiemu, a skruszę ramiona jego, tak mocne jako i złamane, i wytrącę miecz z ręki jego;

23I rozproszę Egipczan między narody, a rozwieję ich po ziemiach.

24Umocnię zasię ramiona króla Babiloóskiego, i dam miecz mój w ręce jego, a ramiona Faraonowe złamię, i będzie stękał przed obliczem jego, jako stęka zraniony na śmierć.

25Umocnię, mówię, ramiona króla Babiloóskiego, a ramiona Faraonowe upadną; i dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy dam miecz mój w rękę króla Babiloóskiego, aby go wyciągnął na ziemię Egipską.

26A tak rozproszę Egipczan między narody, i rozwieję ich po ziemiach: i dowiedzą się, żem Ja Pan.