Księgę Rodzaju - rozdział 10

Księgę Rodzaju - rozdział 10

1Teć są rodzaje synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, którym się narodziło synów po potopie.

2Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras.

3A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.

4A synowie Jawanowi: Elisa, i Tarsis, Cytym, i Dodanim.

5Od tych rozdzielone są wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według języka swego, i według pokolenia swego, w narodziech swoich.

6A synowie Chamowi: Chus, i Micraim, i Put, i Chanaan.

7Synowie zaś Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha. A synowie Regmy: Seba i Dedan.

8A Chus spłodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi.

9Ten był możnym myśliwcem przed obliczem Paóskiem; przetoż się mówi: Jako Nemrod możny myśliwiec przed Panem.

10A początek królestwa jego był Babel, i Erech, i Achad, i Chalne w ziemi Senaar.

11Z tej ziemi wyszedł Assur, i zbudował Niniwe, i Rechobot miasto, i Chale.

12Także Resen, między Niniwe i między Chale; to miasto jest wielkie.

13Micraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Neftuhyma.

14I Patrusyma, i Chasluchyma, (z których poszli Filistynowie,)i Kaftoryma.

15Chanaan też spłodził Sydona pierworodnego swego, i Heta.

16I Jebusa, i Amorra, i Gergesa.

17I Hewa, i Archa, i Syma.

18I Arada, i Samara, i Chamata, skąd się potem rozrodziły domy Chananejczyków.

19A granice Chananejskie były od Sydonu idąc do Gerary, aż do Gazy, aż wnijdziesz do Sodomy i Gomorry, i Adamy, i Seboima, aż do Lazy.

20Ci są synowie Chamowi w familijach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.

21A Semowi, ojcu wszystkich synów Heberowych, bratu Jafeta starszego, urodzili się synowie.

22Synowie Semowi: Elam i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram.

23Synowie zaś Aramowi: Hus, i Hul, i Geter, i Mesech.

24Arfachsad zaś spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.

25A Heberowi urodzili się dwa synowie: imię jednemu Faleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.

26Jektan też spłodził Elmodada, i Salefa, i Hasarmota, i Jarecha.

27I Adorama, i Uzala, i Dekla.

28I Hebala, i Abymaela, i Sebaja.

29I Ofira, i Hewila, i Jobaba: ci wszyscy są synowie Jektanowi.

30A było mieszkanie ich od Mescha idąc, do góry Sefar na wschód słoóca.

31Cić są synowie Semowi w domach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.

32Teć są domy synów Noego, według pokolenia ich, i w narodziech ich, i od nich rozdzielone są narody na ziemi po potopie.