Księgę Jozuego - rozdział 21

Księgę Jozuego - rozdział 21

1Przystąpili tedy przedniejsi z ojców Lewitów do Eleazara kapłana, i do Jozuego, syna Nunowego, i do przedniejszych z ojców w pokoleniach synów Izraelskich.

2I rzekli do nich w Sylo, w ziemi Chananejskiej, mówiąc: Pan rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta ku mieszkaniu z przedmieściami ich dla dobytków naszych.

3Przetoż dali synowie Izraelscy Lewitom z dziedzictwa swego według słowa Paóskiego te miasta, i przedmieścia ich.

4Padł tedy los na domy Kaatytów; i dostało się synom Aarona kapłana, Lewitom z pokolenia Judowego i z pokolenia Symeonowego, i z pokolenia Benjaminowego, losem miast trzynaście.

5A drugim synom Kaatowym z domów pokolenia Efraimowego, i z pokolenia Danowego, i z połowy pokolenia Manasesowego, dostało się losem miast dziesięć.

6A synom Gersonowym z domów pokolenia Isascharowego, i z pokolenia Aserowego, i z pokolenia Neftalimowego, i z połowy pokolenia Manasesowego w Basan dostało się losem miast trzynaście.

7Także synom Merarego według domów ich, z pokolenia Rubenowego, i z pokolenia Gadowego, i z pokolenia Zabulonowego miast dwanaście.

8Dali tedy synowie Izraelscy Lewitom te miasta, i przedmieścia ich, jako był rozkazał Pan przez Mojżesza, losem.

9A tak dali z pokolenia synów Judowych, i z pokolenia synów Symeonowych te miasta, których tu imiona położone są.

10I dostały się synom Aaronowym z domów Kaatowych z synów Lewiego; bo im padł los pierwszy.

11I dano im miasto Arba, ojca Enakowego, które jest Hebron na górze Juda, i przedmieścia jego około niego;

12Ale role miasta tego, i wsi jego dano Kalebowi, synowi Jefunowemu w osiadłość jego.

13Synom tedy Aarona kapłana dano miasto dla ucieczki mężobójcy, Hebron i przedmieścia jego; także Lobne i przedmieścia jego;

14I Jeter, i przedmieścia jego; Estemon, i przedmieścia jego;

15I Helon, i przedmieścia jego, i Dabir, i przedmieścia jego.

16I Ain, i przedmieścia jego, i Jeta, i przedmieścia jego; Betsemes i przedmieścia jego; miast dziewięć z tegoż dwojga pokolenia.

17A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;

18Anatot i przedmieścia jego; i Almon i przedmieścia jego; miasta cztery.

19Owa wszystkich miast synów Aaronowych, kapłanów, trzynaście miast i przedmieścia ich.

20Ale domom synów Kaatowych, Lewitom, którzy byli zostali z synów Kaatowych, dane były miasta losu ich z pokolenia Efraimowego.

21A dano im miasto ku ucieczce mężobójcy, Sychem i przedmieścia jego na górze Efraim; i Gazer i przedmieścia jego.

22I Kibsaim i przedmieścia jego; i Betoron, i przedmieścia jego; miasta cztery.

23Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;

24Ajalon i przedmieścia jego; Gatrymon i przedmieścia jego; miasta cztery.

25A z połowy pokolenia Manasesowego Tanach i przedmieścia jego; i Gatrymon i przedmieścia jego; dwa miasta.

26Wszystkich miast dziesięć i przedmieścia ich dano domom synów Kaatowych pozostałym.

27Synom zaś Gersonowym z pokolenia Lewiego, od połowy pokolenia Manasesowego, dano miasta dla ucieczki mężobójcy: Golan w Basan i przedmieścia jego, i Bozran i przedmieścia jego; dwa miasta.

28Z pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieścia jego; Daberet i przedmieścia jego;

29Jaramot i przedmieścia jego, i Engannim i przedmieścia jego; miasta cztery.

30A z pokolenia Aser: Masaa i przedmieścia jego; Abdon i przedmieścia jego;

31Helkat i przedmieścia jego, Rohob i przedmieścia jego; miasta cztery.

32A z pokolenia Neftalimowego dano miasto dla ucieczki mężobójcy, Kades w Galilei i przedmieścia jego; i Hamotdor i przedmieścia jego, także Kartan i przedmieścia jego; trzy miasta.

33Wszystkich miast Gersonitów według domów ich było trzynaście miast i przedmieścia ich.

34Potem domom synów Merarego Lewitom ostatnim, z pokolenia Zabulonowego dano Jeknam i przedmieścia jego; Karta i przedmieścia jego.

35Damna i przedmieścia jego; Nahalol i przedmieścia jego; miasta cztery.

36A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;

37Kedemot i przedmieścia jego; i Mefaat i przedmieścia jego; miasta cztery.

38Nadto z pokolenia Gadowego dano miasta dla ucieczki mężobójcy, Ramod w Galaad i przedmieścia jego, i Mahanaim i przedmieścia jego;

39Hesebon i przedmieścia jego; Jazer i przedmieścia jego; wszystkich miast cztery.

40Wszystkich miast synów Merarego według domów ich, którzy jeszcze byli pozostali z domów Lewitów, przyszło im losem miast dwanaście.

41A tak wszystkich miast Lewitów w pośrodku dziedzictwa synów Izraelskich miast czterdzieści osiem i przedmieścia ich.

42A miały te wszystkie miasta, każde z osobna, przedmieścia około siebie; a tak było około wszystkich onych miast.

43Dał tedy Pan Izraelowi wszystkę ziemię, o którą przysiągł, że ją dać miał ojcom ich; i posiedli ją, a mieszkali w niej.

44Dał im też odpoczynek Pan zewsząd w około, tak jako był przysiągł ojcom ich; a nie był nikt, kto by się im oprzeć mógł ze wszystkich nieprzyjaciół ich; wszystkie nieprzyjacioły ich dał Pan w rękę ich.

45Nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów dobrych, które obiecał Pan domowi Izraelskiemu; wszystko się wypełniło.