Księgę Ewangelia wg św. Mateusza - rozdział 28

Księgę Ewangelia wg św. Mateusza  - rozdział 28

1A gdy się skoóczył sabat, i już świtało na pierwszy dzieó onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.

2A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Paóski zstąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamieó ode drzwi, i usiadł na nim.

3A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg.

4A ci, którzy strzegli grobu, drżeli, bojąc się go, i stali się jako umarli.

5Ale Anioł odpowiadając, rzekł do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie.

6Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.

7A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał; a oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; otom wam powiedział.

8Tedy wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały, aby to opowiedziały uczniom jego.

9A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się.

10Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się; idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą.

11A gdy one poszły, oto niektórzy z straży przyszedłszy do miasta, oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało.

12Którzy zgromadziwszy się z starszymi, i naradziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom,

13Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego w nocy przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali.

14A jeźliby się to do starosty doniosło, my go namówimy, a was bezpiecznymi uczynimy.

15A oni wziąwszy pieniądze, uczynili, jako ich nauczono. I rozniosła się ta powieść między Żydy aż do dnia dzisiejszego.

16Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus.

17Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się; lecz niektórzy wątpili.

18Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;

20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skoóczenia świata. Amen.