Księgę Nehemiasza - rozdział 7

Księgę Nehemiasza - rozdział 7

1A gdy był dobudowany mur, i wystawiłem wrota, i postanowieni byli odźwierni, i śpiewacy, i Lewitowie:

2Rozkazałem Chananijemu, bratu memu, i Chananijaszowi, staroście zamku Jeruzalemskiego: (bo ten był mąż wierny, i bojący się Boga nad wielu innych;)

3I rzekłem do nich: Niech nie otwierają bram Jeruzalemskich, aż ogrzeje słoóce; a gdy ci, co tu stawają, zamkną bramę, opatrzcież ją. A tak postanowiłem straż z obywateli Jeruzalemskich, każdego na straży jego, i każdego na przeciwko domowi jego.

4A miasto było szerokie i wielkie, ale ludu mało w murach jego, a jeszcze nie były domy pobudowane.

5Przetoż podał Bóg mój do serca mego, abym zebrał przedniejszych, i przełożonych, i lud, aby byli obliczeni podług rodzaju. I znalazłem księgi rodu tych, którzy się tu najpierwej przyprowadzili, i znalazłem w nich to opisanie.

6Cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloóski; a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.

7Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Azaryjaszem, Rahamijaszem, Nechamanem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.

8A poczet mężów ludu Izraelskiego taki jest: Synów Farosowych dwa tysiące sto i siedmdziesiąt i dwa;

9Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;

10Synów Arachowych sześć set pięćdziesiąt i dwa;

11Synów Pachatmoabowych, synów Jesui, i Joabowych dwa tysiące ośm set i ośmnaście;

12Synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;

13Synów Zattuowych ośm set czterdzieści i pięć;

14Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;

15Synów Binnujowych sześć set czterdzieści i ośm;

16Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i ośm;

17Synów Azgadowych dwa tysiące trzy sta dwadzieścia i dwa;

18Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i siedm;

19Synów Bigwajowych dwa tysiące sześćdziesiąt i siedm;

20Synów Adynowych sześć set pięćdziesiąt i pięć;

21Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;

22Synów Hasumowych trzy sta dwadzieścia i ośm;

23Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i cztery;

24Synów Charyfowych sto i dwanaście;

25Synów z Gabaonu dziewięćdziesiąt i pięć.

26Mężów z Betlehemu i Netofatu sto ośmdziesiąt i ośm;

27Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm;

28Mężów z Bet Azmawetu czterdzieści i dwa;

29Mężów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieści i trzy;

30Mężów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;

31Mężów z Machmas sto i dwadzieścia i dwa;

32Mężów z Betela i z Haj sto dwadzieścia i trzy;

33Mężów z Nebo drugiego pięćdziesiąt i dwa.

34Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;

35Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;

36Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;

37Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieścia i jeden.

38Synów Senaa trzy tysiące dziewięć set i trzydzieści.

39Kapłanów: Synów Jedajaszowych, z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;

40Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;

41Synów Passurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;

42Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście;

43Lewitów: Synów Jesuego, i Kadmielowych, synów Hodowijaszowych siedmdziesiąt i cztery.

44Śpiewaków: Synów Asafowych sto czterdzieści i ośm.

45Odźwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych sto trzydzieści i ośm.

46Z Netynejczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,

47Synów Kierosa, synów Syjaa, synów Fadona,

48Synów Lebana, synów Hagaba, synów Salmaja,

49Synów Hanana, synów Giddela, synów Gachara,

50Synów Raajasza, synów Rezyna, synów Nekoda,

51Synów Gazama, synów Uzy, synów Faseacha.

52Synów Besaja, synów Mechynima, synów Nefusesyma,

53Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,

54Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,

55Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,

56Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,

57Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Soferata, synów Peruda.

58Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,

59Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pochereta z Hasebaim, synów Amona:

60Wszystkich Netynejczyków i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.

61A cić są, którzy wyszli z Telmelachu i z Telcharsa: Cherub, Addan, i Immer: ale nie mogli okazać domu ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.

62Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych sześć set czterdzieści i dwa.

63A z kapłanów synowie Hobajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego; który był pojął z córek Barsylaja Galaadczyka żonę, i nazwany był od imienia ich.

64Ci szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaóstwa.

65I zakazał im Tyrsata, aby nie jedli z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.

66Wszystkiego zgromadzenia w jednym poczcie było czterdzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;

67Oprócz sług ich i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm; a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście i czterdzieści i pięć.

68Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdzieści i pięć.

69Wielbłądów cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.

70A niektórzy przedniejsi z domów ojcowskich dawali na robotę. Tyrsata dał do skarbu złota tysiąc łótów, czasz pięćdziesiąt, szat kapłaóskich pięć set i trzydzieści.

71Niektórzy też z przedniejszych domów ojcowskich dali do skarbu na robotę złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra grzywien dwa tysiące i dwieście.

72A co dał inszy lud, było złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra dwa tysiące grzywien, a szat kapłaóskich sześćdziesiąt i siedm.

73A tak osiedli kapłani i Lewitowie, i odźwierni, i śpiewacy, i lud pospolity, i Netynejczycy, i wszystek Izrael miasta swoje. A gdy nastał miesiąc siódmy, byli synowie Izraelscy w miastach swoich.