Księgę Liczb - rozdział 7

Księgę Liczb - rozdział 7

1I stało się w dzieó, którego dokoóczył Mojżesz, a wystawił przybytek, a pomazał go, i poświęcił go ze wszystkim sprzętem jego, i ołtarz ze wszystkiem naczyniem jego, pomazał je, i poświęcił je,

2Że ofiarowały książęta Izraelskie, przedniejsze z domów ojców swych, (co byli hetmany z każdego pokolenia, i przełożonymi nad policzonymi.)

3A przynieśli ofiary swe przed Pana: sześć wozów przykrytych, i dwanaście wołów, jeden wóz od dwojga książąt, a od każdego wół jeden, i postawili to przed przybytkiem.

4Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:

5Weźmij od nich, aby to było na potrzebę przy służbie w namiocie zgromadzenia, i oddaj to Lewitom, każdemu według potrzeby urzędu jego.

6Wziął tedy Mojżesz one wozy i woły i oddał je Lewitom.

7Dwa wozy, i cztery woły dał synom Gersonowym według potrzeby urzędów ich.

8Cztery zaś wozy i osiem wołów dał synom Merarego według potrzeby urzędów ich, pod władzę Itamara, syna Aarona kapłana.

9Ale synom Kaatowym nic nie dał: bo usługa świątnicy była przy nich, na ramieniu ją nosić musieli.

10Ofiarowały tedy książęta ku poświęceniu ołtarza onegoż dnia, gdy był pomazany; i ofiarowały książęta dary swe przed ołtarzem.

11I rzekł Pan do Mojżesza: Jeden książę jednego dnia, drugi książę drugiego dnia oddawać będzie dary swoje ku poświęceniu ołtarza.

12I ofiarował pierwszego dnia dar swój Naason, syn Aminadabów z pokolenia Judy.

13A dar jego był: misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;

14Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła dla kadzenia;

15Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek jeden roczny na ofiarę paloną;

16Kozieł jeden z kóz za grzech;

17A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, i baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Naasona, syna Aminadabowego.

18Wtórego dnia ofiarował Natanael, syn Suharów, książę z pokolenia Isascharowego.

19I ofiarował dar swój, misę srebrną jednę, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czaszę srebrną jednę, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;

20Kadzielnicę jednę z dziesięciu syklów złota, pełną kadzidła;

21Cielca jednego młodego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na paloną ofiarę;

22Kozła też jednego z kóz za grzech;

23A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, i baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Natanaela, syna Suharowego.

24Trzeciego dnia książę synów Zabulon Eliab, syn Helonów.

25Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;

26Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

27Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.

28Kozieł jeden z kóz, za grzech

29A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Eliaba, syna Helonowego.

30Dnia czwartego książę z synów Rubenowych Elisur, syn Sedeurów.

31Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna siedemdziesiąt syklów wagi jej według syklów świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;

32Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

33Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

34Kozieł jeden z kóz, za grzech

35A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Elisura, syna Sedeurowego.

36Dnia piątego książę synów Symeonowych Selumijel, syn Surysaddajów.

37Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;

38Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła.

39Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

40Kozieł jeden z kóz, za grzech.

41A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Selumijela, syna Surysaddajowego.

42Dnia szóstego książę synów Gadowych Elijazaf, syn Duelów.

43Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;

44Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

45Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.

46Kozieł jeden z kóz, za grzech.

47A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Elijazafa, syna Duelowego.

48Dnia siódmego książę synów Efraimowych, Elisama, syn Ammiudów.

49Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej, na ofiarę śniedną;

50Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

51Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

52Kozieł jeden z kóz, za grzech.

53A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Elisamy, syna Ammiudowego.

54Dnia ósmego książę synów Manasesowych Gamalijel, syn Pedasurów.

55Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej, z oliwą zagniecionej, na ofiarę śniedną;

56Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

57Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

58Kozieł jeden z kóz, za grzech;

59A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Gamalijela, syna Pedasurowego.

60Dnia dziewiątego książę synów Benjaminowych Abidan, syn Gedeonów.

61Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;

62Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;

63Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;

64Kozieł jeden z kóz za grzech;

65A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Abidana, syna Gedeonowego.

66Dnia dziesiątego książę synów Danowych Achyjezer, syn Ammisadajów.

67Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza jedna srebrna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy obie pełne mąki pszennej, zagniecionej z oliwą, na ofiarę śniedną;

68Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

69Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;

70Kozieł jeden z kóz, za grzech;

71A na spokojną ofiarę dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Achyjezera, syna Ammisadajowego.

72Dnia jedenastego książę synów Aserowych Pagijel, syn Ochranów.

73Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, i czasza jedna srebrna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;

74Kadzielnica jedna, z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

75Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

76Kozieł jeden z kóz, za grzech.

77A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Pagijela, syna Ochranowego.

78Dnia dwunastego książę synów Neftalimowych Ahira, syn Enanów.

79Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;

80Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

81Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na ofiarę paloną;

82Kozieł jeden z kóz, za grzech;

83A na spokojną ofiarę dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Ahira, syna Enanowego.

84Toć było poświęcenie ołtarza, onegoż dnia, gdy pomazan jest od książąt Izraelskich: Mis srebrnych dwanaście, czasz srebrnych dwanaście, kadzielnic złotych dwanaście;

85Sto i trzydzieści syklów jedna misa srebrna ważyła, siedemdziesiąt syklów czasza jedna; wszystkiego srebra w onem naczyniu było dwa tysiące i cztery sta syklów według sykla świątnicy;

86Kadzielnic złotych dwanaście pełnych kadzidła; dziesięć syklów ważyła każda według sykla świątnicy; wszystkiego złota w onych kadzielnicach było sto i dwadzieścia syklów.

87A wszystkiego bydła ku ofierze palonej dwanaście cielców, baranów dwanaście, z baranków rocznych dwanaście, z ofiarą ich śniedną, i kozłów z kóz za grzech dwanaście.

88Wszystkiego zasię bydła na ofiarę spokojną było wołów dwadzieścia i cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt; baranków rocznych sześćdziesiąt. Toć było poświęcenie ołtarza po pomazaniu jego.

89A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, by się rozmawiał z Bogiem, tedy słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalni, która była nad skrzynią świadectwa, między dwiema Cheruby, a stamtąd mawiał do niego.