Księgę Psalmów - rozdział 118

Księgę Psalmów - rozdział 118

1Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;

2Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.

3Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.

4Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.

5W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeóstwie postawił mię Pan.

6Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.

7Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.

8Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.

9Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.

10Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Paóskim wygubiłem ich.

11Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Paóskiem wygubiłem ich.

12Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogieó z ciernia; bo w imieniu Paóskiem wytraciłem ich.

13Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.

14Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.

15Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Paóska dokazała mocy;

16Prawica Paóska wywyższyła się; prawica Paóska dokazała mocy.

17Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Paóskie.

18Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.

19Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.

20Tać jest brama Paóska, którą sprawiedliwi wchodzą.

21Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.

22Kamieó, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.

23Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.

24Tenci to dzieó, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weó.

25Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.

26Błogosławiony, który przychodzi w imię Paóskie; błogosławimy wam z domu Paóskiego.

27Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.

28Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.

29Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.