Księgę Psalmów - rozdział 135

Księgę Psalmów - rozdział 135

1Halleluja. Chwalcie imię Paóskie, chwalcie słudzy Paóscy.

2Którzy stawacie w domu Paóskim, w sieniach domu Boga naszego.

3Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne.

4Albowiem sobie Jakóba Pan obrał, i Izraela za własność swoję.

5Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.

6Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach.

7Który czyni, że występują pary od koóczyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;

8Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.

9Posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich sług jego.

10Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych;

11Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basaóskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.

12I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.

13Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu.

14Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.

15Ale bałwany pogaóskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.

16Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą;

17Uszy mają, a nie słyszą, ani mają tchnienia w ustach swoich.

18Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.

19Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronowy! błogosławcie Panu.

20Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.

21Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.