Księgę Psalmów - rozdział 85

Księgę Psalmów - rozdział 85

1(Przedniejszemu śpiewakowi synom Korego psalm.)

2Łaskęś, Panie!niekiedy pokazywał ziemi twojej; przywróciłeś zasię z niewoli Jakóba.

3Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich. Sela.

4Uśmierzyłeś wszystek gniew twój, odwróciłeś od zapalczywości popędliwość twoję.

5Przywróć nas, o Boże zbawienia naszego; a uczyó wstręt gniewowi swemu przeciwko nam.

6Izali na wieki gniewać się będziesz na nas? a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?

7Izali ty obróciwszy się, nie ożywisz nas, tak, aby się lud twój rozradował w tobie?

8Panie! okaż nam miłosierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje.

9Ale posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.

10Zaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej.

11Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą; sprawiedliwość i pokój pocałują się.

12Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy.

13Da też Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.

14Sprawi, że sprawiedliwość przed twarzą jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi swoje.